Läs om hur du som Virkesadministratör påverkas av prima/sekunda

Som virkesadministratör påverkas Du mycket av den nya massavedsklassningen

  • Nya prislistor behöver tas fram för klasserna prima – sekunda – (utskott). Fram till och med 2019-07-31 innehåller de priser som ibland även ger betalt för vrak i massaveden. Efter 1/8 upphör förekomsten av vrak.
  • Det är viktigt att sätta sig in i vad som ska göras med virke som inte klarar kraven för sekunda. Default kommer att vara att det blir mätningsvägran i mottagningskontrollen, men annat kan avtalas. Alla virkesfel kanske inte kan upptäckas i mottagningskontrollen, varför prislistan i de flesta fallen behöver innehålla ett utskottspris.
  • Vid kollektivmätning kommer det endast att vara bruttoomräkning. Det öppnar möjligheter för att se över kollektivstrukturen.
  • Generellt kommer det att vara en mycket restriktiv hållning till avvikelser från det regelverk som införs. Dock kommer sortiment 16 att kunna användas för torrstockar samt för andel sågbart i massaved. Övergrovt virke kan redovisas som sortiment 18.
  • Information om orsaker till nedklassning kommer att finnas på en särskild mätbeskedsmodul. Denna information kan också fås via följdrutinutgångar.

För mer information om detta, se bildspel nedan.