Skogsägare
Klassning i Prima/Sekunda kommer underlätta att förstå hur mätning av massaved går till. Det är travens kvalitet som är avgörande för hur mycket du får betalt – inte hur enskilda stockar ser ut. I det nya mätbeskedet kommer det inte att finnas något vrak eller avdrag angivet utan enbart hur stor volym av massaved som blivit inmätt som prima eller sekunda. Det är dock viktigt att Du tar del av det material som beskriver systemet. Fråga gärna din virkesköpare om något är oklart.

Transportör
Som transportör påverkas Du inte speciellt mycket, men Du bör sätta dig in i vad det betyder. Ett par saker att observera när du lastar är att undvika att lasta felaktiga trädslag för sortimentet samt övergrova stockar vilket annars riskerar att sänka hela travens klass.

Maskinlag
Den nya klassningen innebär bl.a. att röta tolereras i högre utsträckning. Du måste dock veta vad som gäller. Därför bör du ta del av den information som finns presenterad. Är något oklart föreslår vi att Du ber om utbildning angående prima-sekunda via din uppdragsgivare.

Virkesköpare
Ett nytt klassningssystem väcker alltid frågor. Det kommer att dyka upp frågor från såväl avverkningspersonal som Dina leverantörer. Du bör komma ihåg att det är i skogen det avgörs vilken klass massaveden kommer att få. Även med det nya systemet kommer det vara möjligt att begära kontroll.

Mätbeskeden kommer se annorlunda ut varför det är viktigt att Du sätter dig in systemet prima-sekunda så att du kan hjälpa leverantörerna att förstå hur systemet fungerar.