Dagens system för kvalitetsbestämning där vrakandel anges för varje trave är inarbetat i branschen och etablerat även i skogsägarledet. Systemet har under lång tid fungerat tillfredsställande och givit en rättvis mätning. Med den nya klassningen finns dock förutsättningar att förenkla och förbättra systemet utifrån främst virkesmätningens och industrins horisont. För skogsägarens del är målsättningen att övergången ska märkas så lite som möjligt speciellt vad gäller den ekonomiska ersättningen. Branschen strävar efter en prisneutral övergång. På längre sikt väntas dock förenklingarna och förbättringarna kunna leda till en viss ökad lönsamhet för hela branschen vilket kan komma alla parter i virkesaffären till gagn.  Industrin vill kunna ge tydliga signaler om vilket virke de verkligen vill ha och vissa virkesfel har marginell betydelse för industriprocessen medan andra har stor påverkan. Det nya systemet innebär ökad tolerans för fel av mindre betydelse men skärpta gränser för fel med stor betydelse. Orsaker till att sekundatravar inte är prima kommer att specificeras och för skogsägare blir det enklare att förstå varför en hel trave bedöms ha kvalitetsbrister.
 

Fördelar med klassning i Prima/Sekunda

  • Mätningen kommer bli snabbare och enklare eftersom man inte behöver ange olika andel vrak och dess orsaker samt avdrag för leveransgill röta, utan enbart ange vilken kvalitetsklass traven har utifrån gällande regelverk.
  • Ökad tolerans för fel som har mindre betydelse för industrin och skärpta gränser för fel som har stor betydelse för industrin.
  • Tydliga signaler till säljarna om vad som efterfrågas ger en råvara som bättre stämmer med industrins önskemål. 
     

I dagens klassningssystem

  • är det svårt att bedöma en korrekt vrakprocent i traven. Det är en relativt låg korrelation mellan travmätningen och stockmätning som utförs vid kontrollmätning eller stickprov.
  • görs bedömning av vrakprocent på varje trave trots att de flesta travar har av industrin godkänd kvalitet. Detta blir i längden tidskrävande och här finns potential för effektivisering av mätningen.
  • buntas alla vrakorsaker ihop och bedöms lika hårt trots att vissa fel i viss mån accepteras av industrin. Detta ger inga tydliga signaler till virkessäljarna om vilken kvalitet på virket som egentligen efterfrågas.